fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

REGULAMIN SERWISU HOMEDOCTOR

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu www.homedoctor.pl zwanym dalej Serwisem,jest Home Doctor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 / VII piętro, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 9462662763, REGON: 365360141 (dalej zwana HomeDoctor).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu www.homedoctor.pl oraz jego nieodłącznych części:
 1. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez HomeDoctor na rzecz Użytkowników, mając na względzie ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odbywać się będzie za pomocą Umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a HomeDoctor poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem (dalej zwana jako Umowa). Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2024 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 5. HomeDoctor udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą strony www.homedoctor.pl przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie Serwisu HomeDoctor określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez HomeDoctor, dostępny pod adresem www.homedoctor.pl oraz https://homedoctor.pl/app/wizyta-przez-telefon umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie Usług medycznych, jak też zakładanie Indywidualnego Konta Uprawnionego na Portalu Pacjenta za pośrednictwem nieodłącznej części Serwisu pod adresem https://homedoctor.pl/app/wizyta-przez-telefon
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 4. Lokalizacja – miejsce wskazane przez Użytkownika, w którym ma zostać przeprowadzona wizyt domowa.
 5. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej będącej Świadczeniem zdrowotnym przez Lekarza, Podmiot leczniczy lub Partnera zewnętrznego, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie www.homedoctor.pl.
 6. Portal Pacjenta – aplikacja dostępna pod adresem internetowym https://homedoctor.pl/app/wizyta-przez-telefon, stanowiąca część systemu teleinformatycznego, na której tworzone są Indywidualne Konta Uprawnionych. Za pośrednictwem indywidulnego konta, Uprawniony ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej oraz możliwość umawiania wybranych usług medycznych (tj. bezpośrednio z poziomu tego indywidualnego konta).
 7. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Doc4You sp. z o.o., wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000206097, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Uprawnionego.
 8. Partner zewnętrzny – niezależny podmiot współpracujący z Podmiotem leczniczym jako podwykonawca świadczący wybrane Usługi medyczne, w szczególności: badania laboratoryjne, badania obrazowe, konsultacje stacjonarne, wizyty domowe i inne usługi medyczne.
 9. Uprawniony – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie Usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z usługi medycznej wykonanej przez Lekarza, Podmiot leczniczy lub Partnera zewnętrznego. Uprawniony może być jednocześnie Użytkownikiem.
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem serwisu internetowego www.HomeDoctor.pl zamówiła przynajmniej jedną z Usług medycznych, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Uprawnionego, której jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jej imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Uprawnionym.
 11. Usługa medyczna – świadczenie zdrowotne wykonywane przez Podmiot leczniczy, Lekarza lub Partnera zewnętrznego na rzecz Uprawnionego, dostępne za pośrednictwem Serwisu, będące:
  a) Wizytą domową – polegającą na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza lub Partnera zewnętrznego na rzecz Uprawnionego, realizowaną podczas jednej wizyty Lekarza lub Partnera zewnętrznego w Lokalizacji;
  b) Konsultacją telemedyczną – polegającą na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza lub Partnera zewnętrznego na rzecz Uprawnionego, realizowaną zdalnie poprzez chat, wideokonsultację lub telekonsultację (w trosce o najwyższą jakość świadczonych Usług medycznych – rozmowy mogą być rejestrowane); Telekonsultacja dot. wystawienia recepty jest zaliczana do grupy Konsultacji Telemedycznej;
  c) Usługą Partnera zewnętrznego – innym świadczeniem zdrowotnym realizowanym na rzecz Uprawnionego przez Partnera zewnętrznego, w szczególności w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej; aktualna lista dostępnych Usług Partnera zewnętrznego jest dostępna w Serwisie.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu.
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 14. Zamówienie – wybrana przez Użytkownika Usługa medyczna.
 15. Umowa o świadczenie usług medycznych – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem leczniczym, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług medycznych przez Uprawnionego.
 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez HomeDoctor, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatycznego otrzymywania na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem i Portalem Pacjenta, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez HomeDoctor, dostępnym pod adresem https://homedoctor.pl/regulamin-serwisu-homedoctor/

 

3. Zasady ogólne działania Serwisu

 1. HomeDoctor nie jest stroną Umowy o świadczenie Usług medycznych, którą to umowę Użytkownik zawiera z Podmiotem leczniczym jedynie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pomocą strony internetowej www.homedoctor.pl. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść – w tym postanowienia o rejestrowaniu rozmów telefonicznych.
 4. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. HomeDoctor informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik (po podaniu niezbędnych danych identyfikujących) może utworzyć również Indywidualne Konto Uprawnionego na Portalu Pacjenta służące do zamawiania Usług medycznych, jak też zapewniające dostęp do dokumentacji medycznej. Zasady korzystania z Portalu Pacjenta określa odrębny regulamin.

 

4. Zasady działania SerwisuŚwiadczenia zdrowotne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wybiera rodzaj Usługi medycznej, tj.:
  a) Konsultacja telemedyczna;
  b) Wizyta domowa we wskazanej uprzednio Lokalizacji;
  c) Usługa Partnera zewnętrznego (usługi, w miarę dostępności, dotyczą w szczególności: badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej i innych badań medycznych).
 2. Serwis wskazuje dostępność wybranej przez Użytkownika Usługi medycznej w określonym dniu i godzinie.
 3. Chcąc skorzystać z wybranej Usługi medycznej, Użytkownik powinien zadeklarować, czy potrzebuje Lekarza dla osoby dorosłej, czy dla dziecka do lat 16 i wskazać liczbę Uprawnionych.
 4. W przypadku Usługi medycznej – Konsultacja telemedyczna Użytkownik – po wybraniu terminu takiej usługi (dzień, godzina) i specjalizacji Lekarza – podaje dane identyfikujące Uprawnionego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania. Następnie Serwis potwierdza dostępność Lekarza w wybranym przez Użytkownika terminie i wskazuje Użytkownikowi dane tego Lekarza: imię i nazwisko Lekarza oraz może wyświetlić takie dane jak tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy lub ewentualną specjalizację.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę medyczną – Konsultacja telemedyczna niezwłocznie po potwierdzeniu przez Serwis dostępności Lekarza. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelewy natychmiastowe.
 6. W przypadku Usługi medycznej – Wizyta domowa – po wybraniu terminu takiej usługi (dzień, godzina) i specjalizacji Lekarza Użytkownik podaje dane identyfikujące Uprawnionego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, a następnie Serwis potwierdza kontakt opiekuna pacjenta (do 15 minut od wybrania usługi w godzinach pracy 7-21) w celu przeprowadzenia wywiadu. Po potwierdzeniu Wizyty domowej na adres e-mail Użytkownika przesyłany jest link do płatności. Po godzinach pracy infolinii HomeDoctor możliwe jest zamówienie wizyty domowej przez stronę www.homedoctor.pl .
 7. Lekarz ma obowiązek dotrzeć we własnym zakresie do Uprawnionego, celem wykonania Usługi Medycznej – Wizyty domowej.
 8. Lekarze świadczący Usługi medyczne – Wizyty domowe zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie posiadają w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego nieposiadanego przez Lekarza, nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 9. W przypadku Usługi medycznej – Usługa Partnera zewnętrznego, po wybraniu rodzaju terminu takiej usługi (dzień, godzina) Użytkownik podaje dane identyfikujące Uprawnionego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania. Następnie Serwis potwierdza dostępność Usługi Partnera zewnętrznego w wybranym przez Użytkownika terminie.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę medyczną – Usługa Partnera zewnętrznego niezwłocznie po potwierdzeniu przez Serwis dostępności takiej usługi. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelewy natychmiastowe.
 11. Opłaty za Usługę medyczną Użytkownik dokonuje kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelew natychmiastowy.
 12. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę medyczną, Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za niezawartą, a Podmiot leczniczy, Lekarz lub Partner zewnętrzny nie przystąpi do wykonania takiej Usługi medycznej w oparciu o Zamówienie.
 13. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  a) w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Uprawnionego przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  b) w przypadku niewykonania przez Lekarza lub Partnera zewnętrznego Usługi medycznej, mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy oraz mimo niepoinformowania Spółki przez Lekarza, Podmiot leczniczy lub Partnera zewnętrznego;
  c) w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym i Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika lub Uprawnionego;
  d) w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Podmiotem leczniczym na wykonanie Usługi medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia z wyprzedzeniem; W przypadku Usługi medycznej „Wizyta domowa” Użytkownik może odstąpić od umowy nie później niż na 1h przed planowanym rozpoczęciem Usługi Medycznej.
  e) w przypadku anulowania przez Użytkownika Usługi medycznej – Konsultacja telemedyczna w czasie do 24h przed jej rozpoczęciem w umówionym i potwierdzonym terminie (dotyczy Konsultacji telemedycznej z psychologiem i/lub z psychiatrą).
 14. W przypadku Usługi medycznej – Konsultacja telemedyczna z psychologiem i/lub psychiatrą, opłata nie zostanie zwrócona Użytkownikowi w przypadku anulowania przez niego takiej konsultacji w czasie poniżej 24h od jej rozpoczęcia w umówionym i potwierdzonym terminie.
 15. Opłata wyczerpuje całość należności dla Podmiotu leczniczego, wynikającej z zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Uprawnionego, koszty wykonania takiej Usługi medycznej i wszystkie koszty z tym związane.
 16. Po wykonaniu przez Lekarza zamówionej Usługi medycznej, Użytkownik może wystawić Lekarzowi ocenę, która będzie obejmować w szczególności czas dotarcia i zadowolenie z wykonania Usługi medycznej. Ankieta nie będzie dotyczyć zakresu oraz informacji dotyczących wykonanej Usługi medycznej. Ocena będzie wystawiana w skali 1 – 5, gdzie 1 oznaczać będzie ocenę najniższą, a 5 oznaczać będzie ocenę najwyższą.

 

5. Zasady działania Serwisu – e-recepta

 1. E-recepta to dokument w postaci elektronicznej, który zawiera informacje o lekach przepisanych Uprawnionemu przez lekarza po zakończonej Usłudze medycznej. E-recepta wystawiana jest wyłącznie w postaci elektronicznej.
 2. W ramach świadczonej Usługi medycznej, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Uprawnionego, lekarz może wystawić e-receptę dla uprawnionego – zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Lekarz może wystawić Uprawnionemu e-receptę, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. po uprzednim, osobistym zbadaniu Uprawnionego lub zbadaniu Uprawnionego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej Uprawnionego;
  2. bez dokonania badania Uprawnionego, jeśli wystawienie e-recepty jest niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Uprawnionego odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 4. Lekarz może wystawić Uprawnionemu e-receptę na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 wyłącznie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa; w szczególności zastosowanie znajdą następujące zasady:
  1. recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 jest wystawiana po uprzednim dokonaniu przez lekarza weryfikacji za pośrednictwem Platformy P1 lub po zebraniu wywiadu od Uprawnionego, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych Uprawnionemu na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii;
  2. Recepta niezbędna do kontynuacji leczenia na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 może być wystawiona, jeżeli od ostatniego zbadania Uprawnionego upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.
 5. Jeżeli warunki wymienione w ust. 3 i 4 nie zostały spełnione lub zaistniały inne okoliczności negatywne wynikające z przepisów prawa, w szczególności jeżeli lekarz po analizie stanu zdrowia Uprawnionego lub po weryfikacji przyjmowanych przez niego leków nie widzi medycznie uzasadnionych podstaw do jej wystawienia, lekarz może odmówić wystawienia e -recepty lub e-recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. W takich przypadkach opłaty za dokonaną Usługę medyczną nie podlega zwrotowi.

 

6. Odpowiedzialność Lekarza i Podmiotu leczniczego

 1. Lekarz, Podmiot leczniczy lub Partner zewnętrzny ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania Usługi medycznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego.
 2. Usługi medyczne oferowane przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu nie są przeznaczone dla pacjentów:
  a) wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy lekarz obecny u pacjenta uprzednio na wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc;
  b) w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha, pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności w sytuacji:

– utraty przytomności;

– nagłych zaburzeń świadomości;

– agresji spowodowana chorobą psychiczną;

– dokonanej próby samobójczej;

– drgawek;

– nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;

– zaburzeń rytmu serca;

– nagłej nasilonej duszności;

– nagłego ostrego bólu brzucha;

– uporczywych wymiotów; ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;

– zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;

– rozległych oparzeń;

– udarów cieplnych;

– wyziębienia organizmu;

– złamań, upadków z wysokości;

– wypadków komunikacyjnych;

– urazów;

– rozległej rany, będącej efektem urazu;

– porażenia prądem elektrycznym;

– podtopienia lub utonięcia;

– porodu i połogu.
c) w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.

3. Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia/transportowania pacjenta do placówek medycznych, w tym np. oddziałów ratunkowych.

4.W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Uprawnionym wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Lekarz udziela Uprawnionemu pomocy dostępnymi środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą elektroniczną. Jeżeli Uprawniony nie wyraził sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym Uprawniony aktualnie przebywa, Lekarz może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.

 

7. Działanie Serwisu

 1. HomeDoctor prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże HomeDoctor nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej www.homedoctor.pl
 2. HomeDoctor zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Serwisu.
 3. HomeDoctor nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisie;
  c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika do Portalu Pacjenta;
  d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Serwis nie był w stanie zapobiec;
  e) jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  f) jakość świadczonych przez Podmiot leczniczy Usług medycznych, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia Usług medycznych przez Lekarzy lub Partnerów zewnętrznych;
  g) brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Lekarzy, Podmiot leczniczy lub Partnerów zewnętrznych;
  h) odmowę świadczenia Usług medycznych przez Lekarzy, Podmiot leczniczy lub Partnerów zewnętrznych oraz wynikłe z tego tytułu szkody.
 4. HomeDoctor może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto na Portalu Pacjenta), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Serwis za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Serwisu.
 5. HomeDoctor zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. nie później niż na 14 dni przed takim zawieszeniem lub zakończeniem.
 6. Dostępność Serwisu może być zależna w szczególności od urządzenia, z którego korzysta Użytkownik pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym HomeDoctor nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.

 

8. Własność intelektualna

HomeDoctor oświadcza, że Serwis „www.homedoctor.pl” oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@homedoctor.pl bądź też na adres biura: Home Doctor sp. z o.o., ul. Domaniewska 45 / VII piętro, 02-672 Warszawa.
 2. HomeDoctor rozpatruje reklamację w ciągu 14dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, HomeDoctor zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez HomeDoctor jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji HomeDoctor.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez HomeDoctor uwzględnienie.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@homedoctor.pl.

 

10. Cennik

Ceny za Usługi medyczne będące Świadczeniem zdrowotnym wykonywane przez Podmiot leczniczy, Lekarza lub Partnera zewnętrznego znajdują się na stronie internetowej www.homedoctor.pl.

10. Postanowienia końcowe

 1. HomeDoctor zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody HomeDoctor cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. HomeDoctor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu HomeDoctor poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni, na adres e-mail Użytkownika.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy HomeDoctor a Użytkownikiem, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

Zapoznaj się również z Polityką Prywatności.