fbpx
Zaloguj się jako pacjent
Nie masz jeszcze konta pacjenta? Zajerestruj się
+48 22 688 79 25 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

POLITYKA PRYWATNOŚCI HomeDoctor

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych przez Home Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 45, lok. VII. p, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 9462662763, REGON: 365360141 zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników strony internetowej www.homedoctor.pl zwaną dalej Serwisem.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Home Doctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 45, lok. VII. p, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 9462662763, REGON: 365360141.

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

 • Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie Serwisu z art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (korzystanie z Serwisu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych.
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy (korzystanie ze Serwisu) lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu.
 • W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem www.homedoctor.pl mogą być gromadzone następujące dane osobowe:
  – imię, nazwisko;
  – adres e-mail;
  – numer telefonu;
  – PESEL;
  – adres zamieszkania i/lub zameldowania;
  – adres IP.
 • Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu www, podmioty zapewniające obsługę informatyczną oraz księgową dla Administratora. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 • Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 • Administrator oświadcza, że zbierane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane do państwa trzeciego tj. poza obszar EOG.

Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu
  W każdym momencie Administrator może przyjąć wniosek dotyczący sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@homedoctor.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
 • Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 • Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Zabezpieczenia

 • Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 • Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
  a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  c) W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
  d) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Cookies:

 • Strona korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu). Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 • Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 • Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich:
  a)  na stronie www.homedoctor.pl wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – więcej informacji można znaleźć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html
  b) pliki Cookies stosowane na stronie głównej i podstronach internetowych Serwisu nie przechowują danych osobowych.

Twoje prawa

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którą pełni Paweł Meller informatykaMEDYCZNA.pl, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP:774-240-93-37. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 398 70 64 lub adresem e-mail: iod@homedoctor.pl.
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych jest zależny od Administratora podmiot leczniczy. Szczegółowy obowiązek informacyjny zostanie udostępniony Pacjentowi w momencie zawierania Umowy o świadczenie usług medycznych z podmiotem leczniczym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Administratora z Podmiotem leczniczym.

Zmiany Polityki Prywatności

  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników na jego łamach.
  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji Polityki Prywatności: 05.08.2022