+48 22 688 79 25Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MEDYCZNEJ „TELEKONSULTACJA E-RECEPTA Z WYKORZYSTANIEM FORMULARZA” ZA POŚREDNICTWEM SERWISU HOMEDOCTOR

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu „homedoctor.pl” zwanym dalej Serwisem, jest Homedoctor Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy w Warszawa,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 946-
  266-27-63, REGON: 365360141 (dalej zwana Home Doctor).
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem
  Serwisu w zakresie zawierania przez użytkowników umów na realizację Usług medycznych w postaci
  wystawienia recept niezbędnych do kontynuacji leczenia przez pacjentów z podmiotem leczniczym
  Doc4You sp. z o.o. (dalej: Doc4You) oraz uiszczania stosownych opłat na podstawie zawartej umowy
  o Usługę Medyczną.
 3. Regulamin określa również warunki i zasady świadczenia usług medycznych zamawianych za
  pośrednictwem Serwisu przez Doc4You na rzecz Uprawnionych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2020.
 5. HomeDoctor udostępnia Regulamin użytkownikom na stronie
  https://homedoctor.pl/regulations/prescription, przed zawarciem umowy o Usługę Medyczną, w
  systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego odtwarzanie i utrwalanie w
  normalnym toku czynności.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające z Serwisu treści bezprawnych.

§ 2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez HomeDoctor, dostępny pod adresem
  https://homedoctor.pl/e-recepta umożliwiający składanie przez użytkowników Zamówień i
  zawieranie z Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osoby fizycznej.
 3. Formularz – formularz udostępniany w Serwisie, umożliwiający realizację Usługi medyczne.
 4. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu
  lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 5. Opłata – należność uiszczana przez Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego Uprawnionego
  bezpośrednio po wypełnieniu Formularza, której wysokość określona jest w § 4 Regulaminu.
 6. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Doc4You sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45/VII P., kod pocztowy 02-672, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614105, NIP: 5252656702,
  REGON: 364272660, wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł, wpisany do Rejestru Podmiotów
  Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi
  000000206097, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Uprawnionego.
 7. Uprawniony – osoba fizyczna, będąca obywatelem Polski, która jest uprawniona do skorzystania z
  Usługi Medycznej wykonanej przez Podmiot leczniczy.
 8. Usługa medyczna – konsultacja medyczna, świadczona w formie telemedycznej bez jednoczesnej
  obecności Uprawnionego i Lekarza, na podstawie danych podanych w Formularzu oraz, w przypadku
  potrzeby doprecyzowania danych podanych w Formularzu, na podstawie danych przekazanych przez
  Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego Uprawnionego po kontakcie telefonicznym ze strony
  Lekarza, na podstawie której Lekarz, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może
  wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia
  pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
 9. Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego – osoba fizyczna, będąca obywatelem Polski, posiadająca
  pełną zdolność do czynności prawnych, zamawiająca Usługę medyczną w imieniu Uprawnionego
  małoletniego bądź ubezwłasnowolnionego całkowicie.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i usług
  medycznych za pośrednictwem Serwisu.

§ 3. Formularz

 1. Formularz może zostać wypełniony przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności
  prawnych, tj. osobę pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną całkowicie.
 2. Celem skorzystania z Usług medycznych, Uprawniony, a w przypadku Uprawnionego będącego
  osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną – Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego,
  wypełnia Formularz dostępny w Serwisie.
 3. Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego wypełniający Formularz zobowiązują się
  podawać w nim prawdziwe i rzetelne dane, w tym dane o stanie zdrowia Uprawnionego.
 4. W przypadku gdy Lekarz poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych wskazanych w
  Formularzu, może podjąć próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Uprawnionym lub
  Przedstawicielem Ustawowym Uprawnionego, a także odmówić realizacji Usługi medycznej. W
  przypadku, gdy odmowa realizacji Usługi medycznej następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie
  nawiązania kontaktu z Uprawnionym lub Przedstawicielem Ustawowym Uprawnionego,
  Uprawnionemu ani Przedstawicielowi Ustawowemu Uprawnionego nie przysługuje zwrot
  wniesionych Opłat tytułem świadczenia Usług medycznych.
 5. Za szkody wynikające z podania przez Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego
  Uprawnionego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu, w tym szkody wyrządzone z
  tego tytułu osobom trzecim, Home Doctor i Podmiotowi leczniczemu odpowiedzialność ponoszą
  wyłącznie Uprawniony i Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego.
 6. Warunkiem przesłania Formularza jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól.
 7. Po przesłaniu Formularza, Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego zostanie
  przekierowany do strony umożliwiającej uiszczenie Opłaty.

§4. Opłata

 1. Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego zobowiązany jest do wniesienia, z góry,
  Opłaty za świadczenie Usług medycznych.
 2. Realizacja Opłaty możliwa będzie za pośrednictwem operatora płatności, do którego Uprawniony
  lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego zostanie przekierowany po wypełnieniu wszystkich
  obowiązkowych pól Formularza.
 3. Opłata za realizację Usługi medycznej na rzecz jednego Uprawnionego została określona w Serwiie.
 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi medycznej jest skuteczne wniesienie Opłaty, przez co
  rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Podmiotu leczniczego.
 5. Po skutecznym wniesieniu Opłaty, dane uzupełnione w Formularzu zostaną przekazane do
  konsultacji z Lekarzem, celem realizacji Usługi medycznej.
 6. Pomimo przesłania Formularza i wniesienia Opłaty, Podmiot leczniczy nie zrealizuje Usługi
  medycznej, a wniesiona Opłata podlega zwrotowi na konto, z którego została uiszczona (z
  potrąceniem ewentualnych kosztów dokonania zwrotu) w przypadku podania przez Uprawnionego
  lub Przedstawiciela Ustawowego danych w formie uniemożliwiającej realizację Usługi medycznej (np.
  pomyłka w numerze telefonu wskazująca na brak takiego numeru, nieprawidłowe imię, nazwisko i
  PESEL).

§5. Warunki świadczenia Usług medycznych

 1. Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego zobowiązany jest do podania
  wyczerpującej informacji o stanie zdrowia Uprawnionego, we wskazanych w Formularzu polach.
 2. Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego powinien załączyć dokumenty
  potwierdzające, iż wystawienie recepty jest niezbędne dla kontynuacji już rozpoczętego przez
  Uprawnionego leczenia (np. recepta wystawiona na rzecz Uprawnionego, wyciąg z dokumentacji
  medycznej Uprawnionego). Lekarz może wystawić receptę na kontynuację leczenia lekiem
  refundowanym pod warunkiem, iż Uprawniony lub Przedstawiciel Ustawowy Uprawnionego załączy
  do Formularza skany dokumentacji medycznej potwierdzającej, iż Uprawniony jest w trakcie leczenia
  takimi lekami.
 3. Lekarz może zażądać wyciągu z dokumentacji medycznej potwierdzającego, że dany lek był już
  przyjmowany przez Uprawnionego. W przypadku braku przedstawienia dokumentacji, o której mowa
  w poprzednim zdaniu, recepta nie będzie mogła zostać wystawiona. Okoliczność ta nie może
  stanowić podstawy reklamacji.
 4. Lekarz może przepisać pacjentowi leki z listy leków refundowanych jeśli pacjent jest uprawniony do korzystania z refundacji.
 5. W ramach Usługi medycznej świadczonej w Serwisie nie można uzyskać recepty na następujące
  środki:
  a. benzodiazepiny i inne leki psychoaktywne, leki o działaniu odurzającym i narkotycznym;
  b. marihuana dożylna;
  c. wyroby medyczne.
 6. Usługa medyczna realizowana jest w terminie maksymalnie do 4 godzin od zawarcia Umowy o
  świadczenie usługi medycznej.
 7. Usługa medyczna może zostać zakończona wystawieniem recepty na wybrane przez Lekarza
  produkty lecznicze. Lekarz dokonując preskrypcji uwzględnia preferencje wskazane przez
  Uprawnionego w formularzu Zamówienia (w przypadku, gdy w formularz Zamówienia przewiduje
  możliwość wskazania preferencji). Ostateczna decyzja o tym, jakie produkty lecznicze zostaną
  przepisane Uprawnionemu należy do Lekarza.
 8. Realizacja Usługi medycznej zakończonej otrzymaniem e-recepty na produkty inne niż wskazane
  jako preferowane przez Uprawnionego nie może stanowić podstawy reklamacji.
 9. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty w przypadku uznania, na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, iż nie jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia Uprawnionego
  lub jeżeli nie jest to uzasadnione stanem zdrowia Uprawnionego odzwierciedlonym w dokumentacji
  medycznej. W takim przypadku Lekarz poinformuje Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego
  Uprawnionego telefonicznie lub mailowo o przyczynie odmowy wystawienia recepty oraz
  ewentualnych zaleceniach medycznych.
 10. Niewystawienie recepty przez Lekarza nie może stanowić podstawy reklamacji.
 11. W przypadku powzięcia wątpliwości co do stanu zdrowia Uprawnionego, Lekarz może podjąć
  próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Uprawnionym lub Przedstawicielem Ustawowym
  Uprawnionego, a także odmówić realizacji Usługi medycznej. W przypadku, gdy odmowa realizacji
  Usługi medycznej następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z
  Uprawnionym lub Przedstawicielem Ustawowym Uprawnionego, Uprawnionemu ani
  Przedstawicielowi Ustawowemu Uprawnionego nie przysługuje zwrot wniesionych Opłat tytułem
  świadczenia Usług medycznych.
 12. Usługa medyczna zostanie zrealizowana w przeciągu maksymalnie 4 godzin od otrzymania Opłaty.
 13. Formularza jest dostępny przez całą dobę 7 dni w tygodniu, natomiast zgłoszenia obsługiwane są
  codzienne w godzinach 7.00-21.00.

§6. Odpowiedzialność

 1. Usługi medyczne oferowane przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ
  PRZEZNACZONE dla pacjentów:
  a) Wymagających diagnozy lub których stan zdrowia uzasadnia rozpoczęcie terapii dotychczas
  niestosowanej;
  b) wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy lekarz obecny u pacjenta uprzednio na
  wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc;
  c) w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha,
  pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności
  w sytuacji:
  utraty przytomności;
  nagłych zaburzeń świadomości;
  agresji spowodowana chorobą psychiczną;
  dokonanej próby samobójczej;
  drgawek;
  nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;
  zaburzeń rytmu serca;
  nagłej nasilonej duszności;
  nagłego ostrego bólu brzucha;
  uporczywych wymiotów;
  ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia leku,
  ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
  zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
  rozległych oparzeń;
  udarów cieplnych;
  wyziębienia organizmu;
  złamań, upadków z wysokości;
  wypadków komunikacyjnych;
  urazów;
  rozległej rany, będącej efektem urazu;
  porażenia prądem elektrycznym;
  podtopienia lub utonięcia;
  porodu i połogu.
  d) w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 2. Niewystawienie recepty przez Lekarza związane z występowaniem u Uprawnionego jednego z
  powyższych przeciwwskazań nie może stanowić podstawy reklamacji.
 3. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z Usług
  medycznych przez osoby spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1.
 4. Podmiot leczniczy zastrzega, iż nie wszyscy Lekarze świadczący Usługi medyczne będą mieli
  uprawnienia do wystawiania recept refundowanych. Okoliczność ta nie może stanowić podstawy
  reklamacji.
 5. Home Doctor nie świadczy Usług medycznych ani nie ponosi odpowiedzialności za diagnozę
  medyczną lub poradę medyczną dokonaną przez Lekarza lub Podmiot leczniczy.

§7. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarką
  internetową (Google Chrome, MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Edge, Opera, zaktualizowana
  do najnowszej wersji.
 2. Home Doctor zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności
  Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych
  względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie
  prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne
  związane z modyfikacją usług Serwisu.
 3. Home Doctor oraz Podmiot leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) podanie w Formularzu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub
  nieaktualnych, w szczególności uniemożliwiających zwrotny kontakt z Uprawnionym lub
  Przedstawicielem Ustawowym Uprawnionego – oraz za szkody wynikające z powyższych działań;
  b) szkody spowodowane naruszeniem przez Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego
  Uprawnionego, korzystających z Serwisu – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,
  w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisie;
  c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
  spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym
  Home Doctor ani Podmiot leczniczy nie był w stanie zapobiec;
  d) szkody (inne niż szkody na osobie) spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uprawnionego lub
  Przedstawiciela Ustawowego Uprawnionego postanowień Regulaminu.
 4. Home Doctor zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn,
  działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych.
 5. Dostępność Serwisu może być zależna w szczególności od urządzenia, z którego jest wyświetlany
  Serwis, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym
  Home Doctor nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.

§8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane wyłącznie z działaniem Serwisu należy składać na adres poczty
  elektronicznej kontakt@homedoctor.pl.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Usługami medycznymi należy składać na adres poczty
  elektronicznej kontakt@homedoctor.pl.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Home Doctor lub
  Podmiot leczniczy poinformują osobę składającą reklamację, za pomocą poczty elektronicznej, o
  sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
  uzupełnienia, Home Doctor lub Podmiot leczniczy zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do
  składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez osobę
  składającą reklamację zawiesza bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§9. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy kwestie
  dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu.
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Danych osobowych podanych w Formularzu jest Doc4You. Więcej informacji na
  temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Doc4You pod adresem email iodo@informatykamedyczna.pl
 3. Inspektor ochrony danych osobowych
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych przez Doc4You należy się kontaktować z inspektorem drogą e-mail
  na adres: pawel.meller@informatykamedyczna.pl
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach
  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  (a) w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym
  przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze;
  (b) w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z
  którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów
  profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub
  zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  Podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji świadczeń
  zdrowotnych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez Doc4You przez okres wynikający z przepisów prawa, w
  szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  (a) osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
  (b) dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom
  zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania)
  (c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Uprawnionym Przysługuje prawo żądania od Doc4You dostępu do swoich danych, sprostowania
  swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Prawo do wniesienia skargi
  Uprawnionym Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Doc4You.
 10. Źródło pochodzenia danych
  Doc4You uzyskuje dane osobowe poprzez Formularz, operowany przez Home Doctor (który jest
  podmiotem przetwarzającym w imieniu Administratora).

§10. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi medycznej zawierana jest z Podmiotem leczniczym w momencie
  spełnienia łącznie następujących przesłanek:
  a) akceptacji Regulaminu przez Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego Uprawnionego;
  b) przekazania przez Uprawnionego wszelkich niezbędnych danych określonych w Formularzu;
  c) skutecznego uiszczenia opłaty przez Uprawnionego lub Przedstawiciela Ustawowego
  Uprawnionego.
 2. Umowa o świadczenie Usługi medycznej obowiązuje do czasu realizacji Usługi medycznej zgodnie z
  § 5 ust. 7 lub odmowy realizacji Usługi medycznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Home Doctor i Podmiot leczniczy zastrzegają sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i
  obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa.
 2. Home Doctor i Podmiot leczniczy zastrzegają sobie prawo do zmiany z ważnych przyczyn
  Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na
  stronie internetowej Serwisu i dotyczą umów zawartych po okresie publikacji Regulaminu. Nie
  wpływa to na prawa nabyte przez Uprawnionych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
  prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z
  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Home Doctor a Uprawnionym lub Przedstawicielem Ustawowym
  Uprawnionego, bądź Podmiotem leczniczym a Uprawnionym lub Przedstawicielem Ustawowym
  Uprawnionego, związane ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane przez
  sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MEDYCZNEJ „TELEKONSULTACJA Z RAPORTEM COVID” ZA POŚREDNICTWEM SERWISU HOMEDOCTOR

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu „homedoctor.pl” (dalej: Serwis), jest Homedoctor Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 946-266-
  27-63, REGON: 365360141 (dalej: Home Doctor).
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem
  Serwisu, w zakresie zawierania przez Użytkowników z Podmiotem leczniczym Doc4You sp. z o.o.
  (dalej: Doc4You) umów na realizację Usługi medycznej w postaci Konsultacji telemedycznej z
  wykorzystaniem danych udostępnionych przez Użytkownika w kwestionariuszu badawczym badania
  stanu zdrowia Polaków po pandemii COVID-19 (Raport COVID), organizowanym przez SANEO S.A.,
  Wirtualna Polska Media S.A. i HomeDoctor Sp. z o.o. oraz uiszczania stosownych opłat na podstawie
  zawartej umowy o Usługę medyczną.
 3. Regulamin określa również warunki i zasady świadczenia Usług medycznych zamawianych za
  pośrednictwem Serwisu przez Doc4You na rzecz Uprawnionych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 r.
 5. Home Doctor udostępnia Regulamin Użytkownikom na stronie www.homedoctor.pl lub w aplikacji,
  przed zawarciem umowy o Usługę medyczną, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób
  gwarantujący jego odtwarzanie i utrwalanie w normalnym toku czynności.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające z Serwisu treści bezprawnych.

§ 2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Home Doctor, dostępny pod adresem
  www.homedoctor.pl, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z
  Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie Usług medycznych.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osoby fizycznej.
 3. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu
  lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 4. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi
  medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w taryfikatorze,
  dostępnym na stronie www.homedoctor.pl.
 5. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Doc4You sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al.
  Jerozolimskich 142A, kod pocztowy 02-305, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614105, NIP: 5252656702,
  REGON: 364272660, wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł, wpisany do Rejestru Podmiotów
  Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi
  000000206097, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Uprawnionego.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
  zarejestrowała się w Serwisie, posiada konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych lub danych Uprawnionego, którego jest przedstawicielem ustawowym,
  opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jej imieniu. Użytkownik może być
  jednocześnie Uprawnionym.
 7. Uprawniony – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na
  wykonanie Usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z Usługi medycznej wykonanej przez
  Lekarza lub Podmiot leczniczy. Uprawniony może być jednocześnie Użytkownikiem.
 8. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez
  Użytkownika do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.
 9. Usługa medyczna (telekonsultacja z Raportem COVID) – konsultacja medyczna, świadczona w
  formie telemedycznej, polegająca ma wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz
  Uprawnionego, realizowana zdalnie poprzez chat lub telekonsultację (wówczas w trosce o najwyższą
  jakość świadczonych Usług medycznych – rozmowy są rejestrowane), obejmująca przede wszystkim
  analizę załączonych przez pacjenta w Serwisie wyników Raportu COVID.
 10. Kwestionariusz badawczy – zestaw pytań sformułowanych na potrzeby badania stanu zdrowia
  Polaków po pandemii COVID-19, organizowanego przez SANEO S.A., Wirtualna Polska Media S.A. i
  Home Doctor.
 11. Raport COVID – zindywidualizowany wynik badania stanu zdrowia Polaków po pandemii COVID19, sporządzony w oparciu o dane udostępnione przez Użytkownika w Kwestionariuszu badawczym,
  otrzymywany przez Użytkownika w drodze elektronicznej, jako plik dołączony do wiadomości email.
 12. Umowa o świadczenie usług medycznych – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem
  leczniczym, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług medycznych przez Uprawnionego.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3. Warunki świadczenia Usługi medycznej

 1. Zamówienie na Usługę medyczną następuje podczas kontaktu telefonicznego Użytkownika z
  przedstawicielem Home Doctor, zamówionego przez Użytkownika po wypełnieniu Kwestionariusza
  badawczego.
 2. Po dokonaniu Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Serwisie.
 3. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie
  chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć że akceptuje jego treść – w tym postanowienia o
  rejestrowaniu rozmów telefonicznych.
 4. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do załączenia w Serwisie Raportu COVID i
  udzielenia Home Doctor i Podmiotowi leczniczemu koniecznych zgód.
 5. Brak załączenia przez Użytkownika Raportu COVID w Serwisie lub udzielenia koniecznych zgód,
  ograniczy możliwy zakres Usługi medycznej do telekonsultacji opartej o odpowiedzi na pytania
  Lekarza, udzielone przez Uprawnionego podczas telekonsultacji.
 6. Ograniczenie zakresu Usługi medycznej na skutek braku załączenia przez Użytkownika Raportu
  COVID w Serwisie lub braku udzielenia koniecznych zgód, nie może stanowić podstawy reklamacji.
 7. Użytkownik ponosni wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym
  danych zawartych w Kwestionariuszu badawczym.
 8. Usługa realizowana jest w terminie wskazanym na etapie składania Zamówienia.
 9. Pacjent ma prawo kontaktu z Lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia
  świadczenia Usługi medycznej.

§ 4. Odpowiedzialność

 1. Lekarz lub Podmiot leczniczy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania
  Usługi medycznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu
  medycznego.
 2. Usługi medyczne oferowane przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ
  PRZEZNACZONE dla pacjentów:
  a) wymagających hospitalizacji
  b) w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha,
  pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności
  w sytuacji:
  – utraty przytomności;
  – nagłych zaburzeń świadomości;
  – agresji spowodowana chorobą psychiczną;
  – dokonanej próby samobójczej;
  – drgawek;
  – nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;
  – zaburzeń rytmu serca;
  – nagłej nasilonej duszności;
  – nagłego ostrego bólu brzucha;
  – uporczywych wymiotów;
  – ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia
  leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
  – zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
  – rozległych oparzeń;
  – udarów cieplnych;
  – wyziębienia organizmu;
  – złamań, upadków z wysokości;
  – wypadków komunikacyjnych;
  – urazów;
  – rozległej rany, będącej efektem urazu;
  – porażenia prądem elektrycznym;
  – podtopienia lub utonięcia;
  – porodu i połogu.
  c) w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Uprawnionym wiarygodnej informacji, że wymaga
  on udzielenia natychmiastowej pomocy, Lekarz udziela Uprawnionemu pomocy dostępnymi
  środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą
  elektroniczną. Jeżeli Uprawniony nie wyraził sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym
  Uprawniony aktualnie przebywa, Lekarz może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i
  wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
 4. Przerwanie Usługi medycznej związane z występowaniem u Uprawnionego kryteriów o których
  mowa w ust. 2, nie może stanowić podstawy reklamacji.
 5. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z Usług
  medycznych przez osoby spełniające kryteria, o których mowa w ust. 2.
 6. Home Doctor nie świadczy Usług medycznych ani nie ponosi odpowiedzialności za diagnozę
  medyczną lub poradę medyczną dokonaną przez Lekarza lub Podmiot leczniczy.
 7. Home Doctor i Podmiot Leczniczy zastrzegają, że nie wszyscy Lekarze świadczący Usługi medyczne
  będą mieli uprawnienia do wystawiania recept refundowanych. Okoliczność ta nie może stanowić
  podstawy reklamacji.

§ 5. Opłata

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia, z góry, Opłaty za świadczenie Usług medycznych.
 2. Realizacja Opłaty możliwa będzie za pośrednictwem operatora płatności, do którego Użytkownik
  zostanie przekierowany po złożeniu Zamówienia.
 3. Wysokość Opłaty za realizację Usługi medycznej na rzecz jednego Uprawnionego, została określona
  w Serwisie.
 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi medycznej, jest skuteczne wniesienie Opłaty, przez
  co rozumie się zaksięgowanie środków na koncie Podmiotu leczniczego.
 5. Po skutecznym wniesieniu Opłaty i udzieleniu koniecznych zgód, załączony przez Użytkownika
  Raport COVID zostanie przekazany do konsultacji z Lekarzem, celem realizacji Usługi medycznej.
 6. Pomimo wniesienia Opłaty, Podmiot leczniczy nie zrealizuje Usługi medycznej, a wniesiona Opłata
  zwrócona zostanie na konto, z którego została uiszczona (z potrąceniem ewentualnych kosztów
  dokonania zwrotu) w przypadku:
  a) podania przez Użytkownika lub Uprawnionego danych w formie uniemożliwiającej realizację Usługi
  medycznej (np. pomyłka w numerze telefonu wskazująca na brak takiego numeru, nieprawidłowe
  imię, nazwisko i PESEL),
  b) niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i zawarcia Umowy o
  świadczenie usług medycznych oraz mimo niepoinformowania Home Doctor przez Lekarza lub
  Podmiot leczniczy,
  c) niepodjęcia lub odstąpienia od realizacji Usługi medycznej przez Lekarza w oparciu o art. 38
  Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń
  zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza
  dentysty,
  d) wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem, co zostanie potwierdzone reklamacją
  Użytkownika.
 7. Opłata wyczerpuje całość należności dla Podmiotu leczniczego wynikającej z zawartej z
  Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług medycznych.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi medycznej zawierana jest z Podmiotem leczniczym w momencie
  spełnienia łącznie następujących przesłanek:
  a) akceptacji Regulaminu przez Użytkownika,
  b) skutecznego uiszczenia opłaty.
 2. Umowa o świadczenie Usługi medycznej obowiązuje do czasu realizacji Usługi medycznej lub
  odmowy realizacji Usługi medycznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 7. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarką
  internetową (Google Chrome, MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, MS Edge, Opera, zaktualizowana
  do najnowszej wersji.
 2. Home Doctor zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych funkcjonalności
  Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych
  względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie
  prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne
  związane z modyfikacją usług Serwisu.
 3. Home Doctor oraz Podmiot leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) podanie w Formularzu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub
  nieaktualnych, w szczególności uniemożliwiających zwrotny kontakt z Użytkownikiem lub
  Uprawnionym – oraz za szkody wynikające z powyższych działań,
  b) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika lub Uprawnionego, korzystających z
  Serwisu – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy,
  których dane znajdują się w Serwisie,
  c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
  spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym
  Home Doctor ani Podmiot leczniczy nie był w stanie zapobiec,
  d) szkody (inne niż szkody na osobie) spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub
  Uprawnionego postanowień Regulaminu.
 4. Home Doctor zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn,
  działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych.
 5. Dostępność Serwisu może być zależna w szczególności od urządzenia, z którego jest wyświetlany
  Serwis, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym
  Home Doctor nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane wyłącznie z działaniem Serwisu należy składać na adres poczty
  elektronicznej kontakt@homedoctor.pl.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Usługami medycznymi należy składać na adres poczty
  elektronicznej kontakt@homedoctor.pl.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Home Doctor lub
  Podmiot leczniczy poinformują osobę składającą reklamację, za pomocą poczty elektronicznej, o
  sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
  uzupełnienia, Home Doctor lub Podmiot leczniczy zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do
  składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez osobę
  składającą reklamację zawiesza bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 9. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy kwestie
  dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu.
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Danych osobowych podanych w Serwisie jest Podmiot leczniczy. Więcej informacji
  na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Podmiotem lecznicznym
  pod adresem e-mail iod@homedoctor.pl
 3. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania
  danych osobowych przez Podmiot leczniczy należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych,
  tj. Paweł Meller drogą e-mail na adres: iod@homedoctor.pl lub telefonicznie 22 398 70 64
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach
  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  (a) w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym
  przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze;
  (b) w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z
  którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów
  profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub
  zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
  Podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji świadczeń
  zdrowotnych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez Podmiot leczniczy przez okres wynikający z przepisów
  prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta z 6 listopada 2008 r z późn.zm. dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  (a) osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
  (b) dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom
  zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania)
  (c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Uprawnionym przysługuje prawo żądania od Podmiotu leczniczego dostępu do swoich danych,
  sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych chyba, że inne przepisy
  stanowią inaczej.
 9. Prawo do wniesienia skargi
  Uprawnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot
  leczniczy.
 10. Źródło pochodzenia danych
  Podmiot leczniczy uzyskuje dane osobowe poprzez Serwis, którego operatorem jest Home Doctor
  (który jest podmiotem przetwarzającym w imieniu Administratora).

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Home Doctor i Podmiot leczniczy zastrzegają sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i
  obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa.
 2. Home Doctor i Podmiot leczniczy zastrzegają sobie prawo do zmiany z ważnych przyczyn
  Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na
  stronie internetowej Serwisu i dotyczą umów zawartych po okresie publikacji Regulaminu. Nie
  wpływa to na prawa nabyte przez Uprawnionych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
  prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Home Doctor a Użytkownikiem lub Uprawnionym, bądź
  Podmiotem leczniczym a Użytkownikiem lub Uprawnionym, związane ze świadczeniem usług na
  podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów
  obowiązującego prawa.