+48 22 688 79 25Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

REGULAMIN SERWISU HOMEDOCTOR.PL

REGULAMIN SERWISU HOMEDOCTOR.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu „homedoctor.pl” zwanym dalej Serwisem, jest Homedoctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy w Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem 0000636394, NIP: 946- 266-27-63, REGON: 365360141 (dalej zwana Home Doctor).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Home Doctor konta Użytkownika, umożliwiającego Użytkownikowi składanie zamówień oraz uiszczania stosownych opłat celem zawarcia przez Użytkownika z Podmiotem leczniczym umowy o świadczenie usług medycznych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Home Doctor na rzecz Użytkowników, mając na względzie ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) i odbywać się będzie za pomocą umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Home Doctor poprzez akceptację Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem (dalej jako Umowa). Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2021 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 7. Home Doctor udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą Aplikacji lub strony www.homedoctor.pl przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy rowadzony przez Home Doctor, dostępny pod adresem www.homedoctor.pl, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Aplikacja – mobilna aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Home Doctor umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym umów o świadczenie Usług medycznych.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Lekarz – współpracująca z Podmiotem leczniczym osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 5. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie www.homedoctor.pl.
 6. Podmiot leczniczy – podmiot leczniczy Doc4You sp. z o.o., wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000206097, który świadczy Usługę medyczną na rzecz Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie usług medycznych – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem leczniczym, zawierana celem umożliwienia skorzystania z Usług medycznych przez Uprawnionego.
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Home Doctor a Użytkownikiem, określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone jest konto Użytkownika, a także zasady zawierania Umów o świadczenie Usług medycznych oferowanych przez Lekarzy lub Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu.
 9. Uprawniony – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z usługi medycznej wykonanej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy. Uprawniony może być jednocześnie Użytkownikiem. Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu Umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Podmiot leczniczy na rzecz Uprawnionego, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, będąca jedną z dwóch rodzajów:a) Wizyta domowa – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz
  Uprawnionego, realizowana podczas jednej wizyty Lekarza w Lokalizacji;
  b) Konsultacja telemedyczna – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Uprawnionego, realizowana zdalnie poprzez chat lub telekonsultację (wówczas w trosce o najwyższą jakość świadczonych Usług medycznych – rozmowy są rejestrowane).
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Aplikacji, posiada konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Uprawnionego, której jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jej imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Uprawnionym.
 11. Regulamin – Regulamin określający zarówno zasady tworzenia i prowadzenia konta Użytkownika, korzystania z niego przez Użytkownika, a także szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 13. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.

§ 3. Zasady działania Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jej pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym, który za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje usługi. Home Doctor nie jest stroną Umowy o świadczenie usług medycznych, którą to umowę Użytkownik zawiera z Podmiotem leczniczym jedynie za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.
 2. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pomocą strony internetowej www.homedoctor.pl lub Aplikacji dostępnej w sklepach internetowych np.: AppStore, Google Play. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest bezpłatne.3. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść – w tym postanowienia o rejestrowaniu rozmów telefonicznych.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. Home Doctor informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 7. Chcąc skorzystać z Usług medycznych oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zadeklarować, czy potrzebuje lekarza dla osoby dorosłej, czy dla dziecka do lat 16 i wskazać liczbę Uprawnionych. Po zadeklarowaniu, czy lekarz potrzebny jest dla osoby dorosłej, czy dziecka oraz określeniu ilości Uprawnionych, Użytkownik decyduje o stopniu pilności Zamówienia na świadczenie Usług medycznych przez Podmiot leczniczy poprzez wskazanie jednej z dwóch opcji oznaczonych w Serwisie odpowiednio – „jak najszybciej” albo „na później”.
 8. Chcąc skorzystać z Usług medycznych oferowanych przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu, Uprawniony podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym w szczególności
  a) historię zdrowia i choroby;
  b) historię choroby;
  c) kartę noworodka;
  d) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
  e) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
  f) kartę wizyty patronażowej;
  g) kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego;
  h) karta uodpornienia, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.).10. W przypadku Usługi Wizyty domowej pcja „jak najszybciej” (zamówienie natychmiastowe) oznacza, że szacowany czas przyjazdu Lekarza do Uprawnionego wynosi 60 minut od czasu dokonania płatności za Usługę Medyczną. Jednocześnie Home Doctor zastrzega, że czas dotarcia może się zwiększyć z przyczyn niezależnych od Home Doctor, Lekarza lub Podmiotu leczniczego.
 9. Opcja „na później” (zamówienie z wyprzedzeniem) oznacza, że Użytkownik wybiera 2 – godzinowy przedział czasowy, w trakcie, którego Usługa Medyczna Wizyta domowa na rzecz Uprawnionego ma zostać wykonana, jednak nie dłuższym niż 12 godzin od czasu uiszczenia opłaty.
 10. Lekarz ma obowiązek dotrzeć we własnym zakresie do Uprawnionego, celem wykonania Usługi Medycznej Wizyty domowej. Dojazd do Uprawnionego powinien odbyć się w czasie określonym odpowiednio w ust. 10 i 11 powyżej niniejszego Regulaminu.
 11. Lekarze świadczący Usługi medyczne Wizyty domowe zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie posiadają w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, nieposiadanego przez Lekarza nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 12. W przypadku Usługi Konsultacji telemedycznej opcja „jak najszybciej” (zamówienie natychmiastowe) oznacza, że Usługa odbywa się w ciągu 1 godziny od czasu dokonania płatności za Usługę Medyczną.
 13. Opcja „na później” w przypadku Usługi Medycznej Konsultacja telemedyczna (zamówienie z wyprzedzeniem) oznacza, że Użytkownik wybiera 2 – godzinowy przedział czasowy, w trakcie, którego Usługa Medyczna Konsultacja telemedyczna na rzecz Uprawnionego ma zostać wykonana, jednak nie dłuższym niż 12 godzin od czasu uiszczenia opłaty.
 14. Serwis potwierdza dostępność Lekarza i wskazuje Użytkownikowi jego dane takie jak: imię i nazwisko Lekarza, nr telefonu oraz może wyświetlić takie dane jak tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy lub ewentualną specjalizację oraz średnią ocen Użytkowników.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę Medyczną niezwłocznie po potwierdzeniu przez Serwis dostępności Lekarza.
 16. Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty.19. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez rzelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewami natychmiastowymi są prowadzone za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255.
 17. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę Medyczną, Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za niezawartą, a Lekarz nie przystąpi do wykonania Usługi Medycznej w parciu o Zamówienie.
 18. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  a) w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Uprawnionego przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  b) w przypadku niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy oraz mimo niepoinformowania Spółki przez Lekarza lub Podmiot leczniczy;
  c) w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym i Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika lub Uprawnionego,
  d) w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Podmiotem leczniczym na wykonanie Usługi medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia z wyprzedzeniem.
  e) w przypadku anulowania przez Użytkownika konsultacji telemedycznej w czasie do 24h przed jej rozpoczęciem w umówionym i potwierdzonym terminie (dotyczy konsultacji telemedycznej z psychologiem i/lub z psychiatrą).
 19. W przypadku konsultacji telemedycznej z psychologiem i/lub psychiatrą, opłata nie zostanie zwrócona Użytkownikowi w przypadku anulowania przez niego konsultacji w czasie poniżej 24h od jej rozpoczęcia w umówionym i potwierdzonym terminie.
 20. Opłata wyczerpuje całość należności dla Podmiotu leczniczego, wynikającej z zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Uprawnionego, koszty wykonania Usługi medycznej i wszystkie koszty z tym związane.24. Po wykonaniu przez Lekarza zamówionej Usługi edycznej, Użytkownik może wystawić
  Lekarzowi ocenę, która będzie obejmować w szczególności czas dotarcia i zadowolenie z wykonania Usługi medycznej. Ankieta nie będzie dotyczyć zakresu oraz informacji dotyczących wykonanej Usługi medycznej. Ocena będzie wystawiana w skali 1 – 5, gdzie 1 oznaczać będzie ocenę najniższą, a 5 oznaczać będzie ocenę najwyższą.
 21. Pacjent ma prawo kontaktu z Lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia
  świadczenia Usługi medycznej.

§4. Odpowiedzialność Lekarza i Podmiotu leczniczego

 1. Lekarz lub Podmiot leczniczy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania
  Usługi medycznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu
  medycznego.
 2. Usługi medyczne oferowane przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ
  PRZEZNACZONE dla pacjentów:
  a) wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy lekarz obecny u pacjenta uprzednio na
  wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc;
  b) w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha,
  pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności
  w sytuacji:
  – utraty przytomności;
  – nagłych zaburzeń świadomości;
  – agresji spowodowana chorobą psychiczną;
  – dokonanej próby samobójczej;
  – drgawek;
  – nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;
  – zaburzeń rytmu serca;
  – nagłej nasilonej duszności;
  – nagłego ostrego bólu brzucha;
  – uporczywych wymiotów;– ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia
  leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
  – zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
  – rozległych oparzeń;
  – udarów cieplnych;
  – wyziębienia organizmu;
  – złamań, upadków z wysokości;
  – wypadków komunikacyjnych;
  – urazów;
  – rozległej rany, będącej efektem urazu;
  – porażenia prądem elektrycznym;
  – podtopienia lub utonięcia;
  – porodu i połogu.
  c) w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani
  zobowiązany do przewożenia/transportowania pacjenta do placówek medycznych, w tym np.
  oddziałów ratunkowych.
 4. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Uprawnionym wiarygodnej informacji, że wymaga
  on udzielenia natychmiastowej pomocy, Lekarz udziela Uprawnionemu pomocy dostępnymi
  środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą
  elektroniczną. Jeżeli Uprawniony nie wyraził sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym
  Uprawniony aktualnie przebywa, Lekarz może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i
  wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
 5. Home Doctor zastrzega, iż nie wszyscy Lekarze świadczący Usługi medyczne będą mieli
  uprawnienia do wystawiania recept refundowanych. Okoliczność ta nie może stanowić podstawy
  reklamacji.

§5. Działanie Serwisu

 1. Home Doctor prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający
  poprawność jego działania. Jednakże Home Doctor nie gwarantuje stałej dostępności strony
  internetowej www.homedoctor.pl ani Aplikacji, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.2. Z aplikacji mobilnej można korzystać na smartfonach:

iPhone z wersją iOS 8.x, 9.x, 10.x
Android z wersją systemu 4.4, 5.x i 6.x
części www serwisu można korzystać na komputerach:
z systemem operacyjnym Windows, Linux, MacOS
wykorzystując przeglądarkę Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safarii w wersjach nie starszych niż 1 rok
minimalne wymagania sprzętowe: 2GB RAM, procesor 2 GHz

 1. Home Doctor zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z
  dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów
  związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do
  przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z
  modyfikacją usług Serwisu.
 2. Home Doctor nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze
  stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z
  Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisie;
  c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
  d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
  spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym
  Serwis nie był w stanie zapobiec;
  e) jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień
  niniejszego Regulaminu;
  f) jakość świadczonych przez Podmiot leczniczy Usług medycznych, jak również wszelkie szkody
  wynikłe z tytułu świadczenia Usług medycznych przez Lekarzy;
  g) brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Lekarzy lub Podmiot
  leczniczy.
  h) odmowę świadczenia Usług medycznych przez Lekarzy lub Podmiot leczniczy oraz wynikłe z tego
  tytułu szkody,
 3. Home Doctor może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając
  jego konto), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego
  Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne,
  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Serwis za zachowania naganne,
  niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Serwisu.
 4. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać
  powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Home Doctor.
 5. Home Doctor zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn,
  działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych. W takim
  wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim
  wyprzedzeniem.
 6. Dostępność Serwisu może być zależna w szczególności od urządzenia, na którym Aplikacja jest
  zainstalowana, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy
  czym Home Doctor nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.

§6. Własność intelektualna

 1. HomeDoctor oświadcza, że Serwis „, homedoctor.pl” oraz jego zawartość chroniona jest
  przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
  prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone
  jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 2. Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Home Doctor. Z chwilą
  pobrania i zainstalowania Aplikacji przez Użytkownika, Home Doctor udziela Użytkownikowi
  niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego
  użytku osobistego Użytkownika, na polach eksploatacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia
  usług Aplikacji. Użytkownik może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń, w tym
  urządzeń przenośnych, które posiada, przy czym na jednym urządzeniu dozwolone jest
  zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji.
 3. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu, wygasa jednocześnie udzielona
  Użytkownikowi licencja, o której mowa w ust. 2.

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji
  należy składać na adres poczty elektronicznej pacjent@homedoctor.pl bądź też na adres biura:
  HomeDoctor Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.
 2. Home Doctor rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz
  informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową o
  sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
  uzupełnienia Home Doctor zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o
  jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres
  rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Home Doctor jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo
  odwołania się od decyzji Home Doctor.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą
  przez Home Doctor uwzględnienie.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować
  pocztą elektroniczną na adres pacjent@homedoctor.pl.

§8. Czas trwania umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Serwisu drogą
  elektroniczną, w każdym momencie z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia.
  Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza
  zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z
  upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia (tj.
  przesłania Home Doctor za pomocą formularza dyspozycji zamknięcia konta).
 3. Z chwilą wygaśnięcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu
  oraz odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.

§9. Cennik

Ceny usług medycznych świadczonych przez Podmiot leczniczy znajdują się na stronie internetowej
www.homedoctor.pl.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Home Doctor zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków
  wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów
  podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Home Doctor cedować lub zrzekać się
  praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Home Doctor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
  Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. O
  zmianie Regulaminu Home Doctor poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni, na adres e-mail
  Użytkownika.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego
  prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Home Doctor a Użytkownikiem, związane ze świadczeniem usług
  drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
  określony według przepisów obowiązującego prawa.