REGULAMIN SERWISU HOMEDOCTOR.PL

REGULAMIN SERWISU HOMEDOCTOR.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem  Serwisu „homedoctor.pl” zwanym  dalej Serwisem, jest  Homedoctor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636394, NIP: 946-266-27-63, REGON: 365360141 (dalej zwana Home Doctor).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu , w tym w szczególności warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Home Doctor konta Użytkownika, umożliwiającego Użytkownikowi składanie zamówień oraz uiszczania stosownych opłat celem zawarcia przez Użytkownika z Lekarzem umowy o świadczenie usług medycznych.
 3. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Home Doctor na rzecz Użytkowników, mając na względzie ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), i odbywać się będzie za pomocą umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Home Doctor poprzez akceptację Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług elektronicznych zawieranej z Użytkownikiem (dalej jako Umowa). Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu, zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 i dotyczy Umów zawieranych z Użytkownikiem po jego wejściu w życie.
 7. Home Doctor udostępnia Regulamin Użytkownikom za pomocą Aplikacji lub strony homedoctor.pl przed zawarciem Umowy, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Home Doctor, dostępny pod adresem homedoctor.pl, umożliwiający składanie Zamówień i zawieranie z Lekarzami umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Aplikacja – mobilna aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Home Doctor umożliwiająca składanie Zamówień i zawieranie z Lekarzami umów o świadczenie usług medycznych;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Dane osobowe zwykłe – dane osobowe, niebędące danymi osobowymi wrażliwymi (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia).
 5. Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie, np. dane dotyczące stanu zdrowia, m.in. o dolegliwościach, rozpoznanych chorobach, przyjmowanych lekach, szczepieniach, uczuleniach, nałogach.
 6. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi Medycznej przez Lekarza, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie homedoctor.pl.
 7. Umowa o świadczenie usług medycznych – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Lekarzem, zawierana celem skorzystania z usług medycznych przez Uprawnionego.
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Homedoctor a Użytkownikiem, określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone jest konta Użytkownika, a także zasady zawierania Umów oświadczenie Usług Medycznych oferowanych przez Lekarzy za pośrednictwem Serwisu.
 9. Uprawniony – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z usługi medycznej wykonanej przez Lekarza. Uprawniony może być jednocześnie Użytkownikiem.
 10. Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Uprawnionego, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Aplikacji, posiada Konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Uprawnionego, której jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jej imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Uprawnionym.
 12. Regulamin – Regulamin określający zarówno zasady tworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, korzystania z niego przez Użytkownika, a także szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 14. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Lekarza.

3. Zasady działania Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jej pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług Medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych z Lekarzami, którzy za pośrednictwem Serwisu  oferują swoje usługi. Serwis  informuje, iż nie jest stroną Umowy o świadczenie usług medycznych, którą to umowę Użytkownik zawiera z Lekarzem jedynie za pośrednictwem Serwisu, czyli aplikacji lub strony www.homedoctor.pl.
 2. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pomocą strony internetowej homedoctor.pl lub Aplikacji dostępnej w sklepach internetowych np.: AppStore, Google Play. Korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji jest bezpłatne.
 3. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść.
 4. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 6. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Serwisu.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. Home Doctor informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
 8. Chcąc skorzystać z usług medycznych oferowanych przez Lekarzy za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zadeklarować, czy potrzebuje lekarza dla osoby dorosłej, czy dla dziecka do lat 16 i wskazać ilość Uprawnionych Po zadeklarowaniu, czy lekarz potrzebny jest dla osoby dorosłej, czy dziecka, oraz określeniu ilości Uprawnionych, Użytkownik decyduje o stopniu pilności Zamówienia na świadczenie Usług Medycznych przez Lekarza poprzez wskazanie jednej z dwóch opcji oznaczonych w Serwisie odpowiednio – „jak najszybciej” albo „na później”.
 9. Opcja „jak najszybciej” (zamówienie natychmiastowe) oznacza, że szacowany czas przyjazdu Lekarza do Uprawnionego wynosi 60 minut od czasu dokonania płatności za Usługę Medyczną. Jednocześnie Home Doctor zastrzega, że czas dotarcia może się zwiększyć z przyczyn niezależnych od Home Doctor/lub Lekarza.
 10. Opcja „na później” (zamówienie z wyprzedzeniem) oznacza, że Użytkownik wybiera 2 – godzinowy przedział czasowy, w trakcie którego Usługa Medyczna na rzecz Uprawnionego ma zostać wykonana, jednak nie dłuższym niż 12 godzin od czasu uiszczenia opłaty.
 11. Serwis potwierdza dostępność lekarza i wskazuje Użytkownikowi jego dane takie jak: imię i nazwisko Lekarza, nr telefonu oraz może wyświetlić takie dane jak  tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy lub ewentualna specjalizacji oraz średnia ocen Użytkowników.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Usługę Medyczną niezwłocznie po potwierdzeniu przez Serwis dostępności Lekarza.
 13. Umowę o świadczenie usług medycznych z Lekarzem uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty.
 14. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową lub debetową albo poprzez przelewy natychmiastowe. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewami natychmiastowymi są prowadzone są za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255.
 15. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę Medyczną, Umowę o świadczenie usług medycznych z Lekarzem uważa się za niezawartą, a Lekarz nie przystąpi do wykonania Usługi Medycznej w oparciu o Zamówienie.
 16. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Uprawnionego przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  2. w przypadku niewykonania przez Lekarza Usługi Medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy oraz mimo niepoinformowania Spółki przez Lekarza;
  3. w przypadku wykonania Usługi Medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Lekarzem i Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika lub Uprawnionego,
  4. w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Lekarzem na wykonanie Usługi Medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia z wyprzedzeniem.
 17. Opłata wyczerpuje całość należności dla Lekarza, wynikającej z zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Uprawnionego, koszty wykonania Usługi Medycznej i wszystkie koszty z tym związane.
 18. Po wykonaniu przez Lekarza zamówionej Usługi Medycznej, Użytkownik może wystawić Lekarzowi ocenę, która będzie obejmować w szczególności czas dotarcia i zadowolenie z wykonania Usługi Medycznej.  Ankieta nie będzie dotyczyć zakresu oraz informacji dotyczących wykonanej Usługi Medycznej. Ocena będzie wystawiana w skali 1 – 5, gdzie 1 oznaczać będzie ocenę najniższą, a 5 oznaczać będzie ocenę najwyższą.
 19. Pacjent ma prawo kontaktu z Lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia świadczenia Usługi Medycznej.

4. Odpowiedzialność Lekarza

 1. Lekarz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania Usługi medycznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego.
 2. Usługi medyczne oferowane przez Lekarzy za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ PRZEZNACZONE dla pacjentów:
  1. wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy lekarz obecny u pacjenta uprzednio na wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi  pomóc;
  2. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent nieprzytomny, nie oddycha, pacjent ma nagłą reakcję alergiczną, pacjent doznał niekontrolowanego krwawienia), w szczególności w sytuacji:
   – utraty przytomności;
   – nagłych zaburzeń świadomości;
   – agresji spowodowana chorobą psychiczną;
   – dokonanej próby samobójczej;
   – drgawek;
   – nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej;
   – zaburzeń rytmu serca;
   – nagłej nasilonej duszności;
   – nagłego ostrego bólu brzucha;
   – uporczywych wymioty;
   – ostrej i nasilonej reakcji uczuleniowej (wysypka z nasiloną dusznością), będącej efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
   – zatruć lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
   – rozległych oparzeń;
   – udarów cieplnych;
   – wyziębienia organizmu;
   – złamań, upadków z wysokości;
   – wypadków komunikacyjnych;
   – urazów;
   – rozległej rany, będącej efektem urazu;
   – porażenia prądem elektrycznym;
   – podtopienia lub utonięcia;
   – porodu i połogu.
  3. w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia/transportowania pacjenta do placówek medycznych, w tym np. oddziałów ratunkowych.
 4. Lekarz ma obowiązek dotrzeć we własnym zakresie do Uprawnionego, celem wykonania Usługi Medycznej. Dojazd do Uprawnionego powinien odbyć się w czasie określonym odpowiednio w § 3 ust. 10 i 11 niniejszego Regulaminu.
 5. Lekarze świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie posiadają w chwili wizyty u pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. W przypadku, gdyby pacjent wymagał do celów postawienia diagnozy użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, nieposiadanego przez Lekarza nie jest to podstawą reklamacji i zwrotu pieniędzy.
 6. Home Doctor zastrzega, iż nie wszyscy Lekarze świadczący Usługi medyczne będą mieli uprawnienia do wystawiania recept refundowanych. Okoliczność ta nie może stanowić podstawy reklamacji. 

5. Działanie Serwisu

 1. Home Doctor prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność ich działania. Jednakże Home Doctor nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej www.homedoctor.pl ani Aplikacji, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Z aplikacji mobilnej można korzystać na smartfonach:
 • iPhone z wersją iOS 8.x, 9.x, 10.x
 • Android z wersją systemu 4.4, 5.x i 6.x

z części www serwisu na komputerach:

 • z systemem operacyjnym Windows, Linux, MacOS
 • wykorzystując przeglądarkę Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safarii w wersjach nie starszych niż 1 rok
 • minimalne wymagania sprzętowe: 2GB RAM, procesor 2 GHz
 1. Home Doctor zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
 2. Home Doctor nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisie;
  3. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Serwisu lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Serwis nie był w stanie zapobiec;
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,
  7. brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Lekarzy.
  8. odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody,
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania usług medycznych. Serwis dokłada wszelkiej staranności żeby zweryfikować osoby, które zamieszają oferty w Serwisie, a wszelkie przypadki nadużycia będą zgłaszane właściwym organom samorządu zawodowego oraz prokuratury.
 3. Home Doctor może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika  niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Serwis za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Serwisu.
 4. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Home Doctor.
 5. Home Doctor zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług medycznych. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Dostępność Serwisu może być zależna w szczególności od urządzenia na którym Aplikacja jest zainstalowana, pakietów transmisji danych, korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej, przy czym Home Doctor nie odpowiada za brak dostępności wynikający z powyższych przyczyn.

6. Własność intelektualna

 1. HomeDoctor oświadcza, że Serwis „,homedoctor.pl” oraz jej zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 2. Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Home Doctor. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji przez Użytkownika, Home Doctor udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji dla celów niekomercyjnych, w zakresie własnego użytku osobistego Użytkownika, na polach eksploatacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług Aplikacji. Użytkownik może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń, w tym urządzeń przenośnych, które posiada, przy czym na jednym urządzeniu dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji.
 3. Z chwilą wygaśnięcia umowy oświadczenie usług Serwisu, wygasa jednocześnie udzielona Użytkownikowi licencja, o której mowa w ust. 2.

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy składać na adres poczty elektronicznej pacjent@homedoctor.pl bądź też na adres biura: HomeDoctor Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
 2. Home Doctor rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Home Doctor zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Home Doctor jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Home Doctor.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Home Doctor uwzględnienie.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres pacjent@homedoctor.pl.

8. Czas trwania umowy 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Serwisu drogą elektroniczną, w każdym momencie z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu. Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia (tj. przesłania Home Doctor za pomocą formularza dyspozycji zamknięcia konta).
 3. Z chwilą wygaśnięcia umowy, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu oraz odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego . 

9. Cennik

Ceny usług medycznych świadczonych przez Lekarzy współpracujących z Serwisem znajduje się w poniższej tabeli.

Cennik Opłat (Pacjenci)
Stawka weekendowa Nazwa taryfy Stawka Podstawowa Stawka Podstawowa popołudniowa Stawka nocna i weekendowa Stawka Świąteczna**
Dni pon-pt pon-pt weekendy (piątek – poniedziałek) Święta
godziny pon-pt 07:00-14:59’59 15:00-19:59’59 pon-pt 20:00 – 06:59’59 20:00 – 05:59’59
pt 20:00 – pon 06:59’59
Usługa konsultacji internistycznej od 129,00* od 149,00* 199,00 249,00
Usługa konsultacji pediatrycznej od 129,00* od 149,00* 199,00 249,00

 

* Stawka promocyjna

**Opłata według Stawki Świątecznej rozpoczyna się o godz. 20:00 w dniu poprzedzającym dzień świąteczny i kończy o 05:59’59 w dniu następującym po dniu świątecznym 

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Home Doctor zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Home Doctor cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Home Doctor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Home Doctor poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni , na adres e- mail Użytkownika.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Home Doctor a Użytkownikiem, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.