POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO, które będą zbierane, przechowywane i przetwarzane w związku z działaniem Aplikacji, w celu wykonywania Usług Spółki oraz świadczenia Usług Medycznych przez Lekarza (dalej Dane osobowe), jest Spółka.
 2. Spółka zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe (w tym dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o prawach pacjenta.
 3. Osobie, od której dane osobowe pochodzą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Home Doctor, uniemożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Home Doctor. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wykonanie Umowy lub Umowy o świadczenie usług medycznych (np. w celach marketingowych) wymaga odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji.
  Spółka wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którą pełni Paweł Meller, informatykaMEDYCZNA.pl ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-120 Legionowo NIP:774-240-93-37, tel. 22 398 70 64 e-mail: iodo@informatykaMEDYCZNA.pl
 4. Spółka ma obowiązek posiadać systemy informatyczne i środki zabezpieczenia przeznaczone do przetwarzania Danych osobowych, wymagane przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również prowadzić dokumentację przetwarzania Danych osobowych i zachowania warunków technicznych i organizacyjnych zgodnie z Ustawą.
 5. W związku z zawarciem niniejszej Umowy, Spółka powierza Lekarzowi przetwarzanie danych osobowych Uprawnionych, na skutek czego Lekarz staje się  podmiotem przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie jako Procesor w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Zakres przetwarzania danych osobowych Uprawnionych, powierzonych Lekarzowi przez Spółkę obejmuje:
  1. nazwiska i imiona;
  2. adres zamieszkania lub pobytu;
  3. numer telefonu;
  4. informacje o stanie zdrowia, w tym o dolegliwościach/objawach choroby Uprawnionego (powierzane Lekarzowi opcjonalnie w przypadku, gdy takie dane zostaną podane przez Użytkownika).
 7. Lekarz zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w niniejszej Umowie, a w szczególności w celu realizowania Usług Medycznych na rzecz Uprawnionego. Lekarz nie jest uprawniony do zmiany celu oraz zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych, określonych w niniejszej Umowie.
 8. Lekarz jako Procesor zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych mu danych, informacji i dokumentów zawierających dane osobowe, zabezpieczenia ich przez zgubieniem, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 9. Lekarz nie może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych powierzonych mu przez Administratora Danych bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
 10. Z chwilą wygaśnięcia Umowy lub Umowy o świadczenie usług medycznych Lekarz (Procesor) przestaje być uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Spółkę (Administratora Danych).